Logo pro beanusik i akademiaPRZYCISK wejdz

 

button

 

 


REGULAMIN PRZYJĘĆ
do Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 51
im. Jana Brzechwy
w Warszawie


 1. Informacje ogólne o szkole
  • Organem prowadzącym szkołę jest Spółka Pro Beanus.
  • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej - decyzja wydana 1 września 1992r przez Kuratora Oświaty Włodzimierza Paszyńskiego na podstawie art. 85 ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty Dz. U. Nr.99.poz.429). Szkoła posiada własny statut i wewnętrzne regulaminy.
  • Program dydaktyczny szkoły zapewnia realizację podstawy programowej.
 2. Organizacja zapisów
  • Szkoła przeznaczona jest dla dzieci, których stan rozwoju fizycznego i emocjonalnego pozwala na korzystanie z zajęć dydaktyczno-wychowawczych bez dodatkowej opieki.
  • Przed podjęciem decyzji przez rodziców o ubieganiu się o miejsce dla dziecka w szkole, powinni oni zapoznać się ze statutem i regulaminem szkoły, by decyzję o wyborze szkoły podjąć świadomie.
  • Zapisy do szkoły dzieci 5 i 6-letnich do tzw. klas "zerowych" i pierwszych odbywają się w szkole w ciągu roku szkolnego.
  • Szkoła nie podlega rejonizacji.
  • Zapisy do szkoły odbywają się przez stronę internetową naszej szkoły lub w godzinach pracy sekretariatu.
 3. Przebieg zapisu do szkoły
  • Zapisy do szkoły są dwuetapowe:
   • w I etapie dokonuje się tylko formalnego zapisu wszystkich zgłaszających się.
   • w II etapie:
    • w wyznaczonym terminie nauczyciele, psycholog szkolny sprawdzają dojrzałość zgłoszonych dzieci w aspekcie społecznym, emocjonalnym, motorycznym i umysłowym,
    • dyrektor, wicedyrektor szkoły prowadzą zebranie informacyjne o działalności szkoły z rodzicami przyszłych uczniów,
   • Kolejność dokonania zapisu dziecka do szkoły nie stanowi kryterium przyjęcia danego dziecka w poczet uczniów.
   • O kolejności przyjęć do szkoły decyduje wynik badania dzieci.
   • Dodatkowym czynnikiem, który jest brany pod uwagę przy przyjęciu do szkoły jest posiadanie w naszej szkole rodzeństwa.
   • O ostatecznym przyjęciu do szkoły decyduje dyrekcja szkoły.
 1. Po przyjęciu dziecka do szkoły
  • Rodzice podpisując umowę, akceptują wysokość i termin opłacanego czesnego i zobowiązują się do przestrzegania postanowień statutu oraz wewnętrznych regulaminów szkoły.
  • Wysokość czesnego na dany rok ustala Zarząd Spółki Pro Beanus. W przypadku posiadania przez rodziców większej liczby dzieci w szkole czesne może być przez Zarząd Spółki obniżone.
  • Umowa nabiera mocy prawnej w momencie dokonania przez rodziców/ opiekunów wpłaty tzw. wpisowego, którego wysokość jest ustalana na dany rok przez Zarząd Spółki Pro Beanus.
  • Rodzice nowoprzyjętych uczniów (zawiadomieni telefonicznie/ mailowo) uczestniczą w miesiącu czerwcu w zebraniu organizacyjnym z wychowawcą klasy i ustalają zasady współpracy na najbliższy rok szkolny.
  • Jeśli po tygodniu od daty przyjęcia dziecka do szkoły wpisowe nie zostanie uiszczone, przyjmuje się ten fakt, jako rezygnację ze szkoły i dyrektor skreśla dziecko z listy uczniów szkoły bez dodatkowego zawiadamiania zainteresowanych.
 2. Postanowienia dodatkowe
  • Jeśli podczas roku szkolnego ze szkoły odejdzie uczeń, można przyjąć na jego miejsce nowe dziecko z listy rezerwowej lub dziecko nowo zgłoszone po zbadaniu poziomu jego wiedzy i umiejętności. Decyzję w tej sprawie podejmie Dyrektor po zapoznaniu się z dokumentacją dziecka z poprzedniej szkoły.
 3. Postanowienia końcowe
  • Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2009