Logo pro beanusik i akademiaPRZYCISK wejdz

 

button

 

 

Rozwój strefy motorycznej

Przez rozwój sfery motorycznej rozumiemy prawidłowe, stosowne do wieku ukształtowanie kości, mięśni, układu nerwowego, narządów zmysłów, które zapewnią odpowiednią odporność dziecka na długie siedzenie w ławce, na zmęczenie, wysiłek fizyczny, a także dobrą sprawność w zakresie motoryki dużej i małej. Bardzo ważna w rozwoju motorycznym dziecka jest dobra koordynacja ruchów, w szczególności rąk i palców -niezbędna przy nauce pisania, oraz dobra koordynacja ruchowo – wzrokowa.


Rozwój umysłowy

Przez rozwój umysłowy rozumiemy taki poziom rozwoju funkcji poznawczych, które umożliwią osiąganie dobrych wyników w nauce. Do tych funkcji zaliczamy:-  umiejętność spostrzegania i różnicowania spostrzeżeń, a więc zdolność dostrzegania elementów obrazu-  zdolność skupienia uwagi na zadaniu (odchodzenia od uwagi krótkotrwałej i mimowolnej do uwagi długotrwałej i dowolnej )-  zdolność do zapamiętywania i odtwarzania materiału ze zrozumieniem i na polecenie nauczyciela-  prawidłowy rozwój mowy zarówno pod względem artykulacji dźwięków jak i zasobu pojęć i słów-  zdolność do wnioskowania

Rozwój emocjonalny

Rozwój emocjonalny to taki poziom rozwoju układu nerwowego, który zapewnia umiejętność panowania nad sobą, dostateczną motywację do nauki, odpowiednie reagowanie na pozytywne bądź negatywne uwagi dotyczące zachowania lub nauki, wytrwałość i obowiązkowość. Dziecko dojrzałe emocjonalnie nie ma napadów złości, nie płacze z błahego powodu, nie popada w częste konflikty z rówieśnikami. Znaczy to, że potrafi odpowiednio do swojego wieku panować nad swoimi emocjami, potrafi je kontrolować.

Rozwój społeczny

Dziecko dojrzałe w sferze społecznej bez problemów nawiązuje kontakty z innymi. Nie ma problemów z przestrzeganiem zasad i reguł panujących w klasie, potrafi współżyć w grupie. Jest samodzielne w podstawowych czynnościach, a więc - myciu się, ubieraniu, pakowaniu plecaka czy odrabianiu zadania domowego. 7 latek powinien umieć odróżnić co dobre, a co złePonadto dziecko prawidłowo rozwinięte pod względem społecznym łatwo rozstaje się z matką idąc do szkoły i ma przekonanie, że da sobie radę.